Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Scarlett The Beauty Center SNC., Distributeur voor professionals met hoofdkantoor Scarlett The Beauty Centre (België), rue du Commerce 4 bt 10 à 1420 Braine l'Alleud, TVA BE 0684 802 182, RPM 0684802182, (hierna 'Scarlett The Beauty Centre' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten in de winkel en online te kopen.Deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen in het assortiment en op elke aankoop die de klant doet bij Scarlett The Beauty Centre.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief alle andere aan de klant in rekening gebrachte belastingen. Indien rekening wordt gehouden met transport-, reserverings- of administratiekosten, worden deze afzonderlijk vermeld.De prijsindicatie heeft alleen betrekking op het artikel zoals het letterlijk wordt beschreven. De extra foto is er voor decoratieve doeleinden en kan elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.Scarlett The Beauty Centre behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving prijsstijgingen door valutaschommelingen, prijsstijgingen van grondstoffen of typefouten door te geven.Scarlett The Beauty Centre behoudt zich het recht voor om de producten in hun meest recente presentatie te leveren, voor identieke kwaliteit en kenmerken.

Artikel 3: Aanbieding

De items die te koop worden aangeboden zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik of zijn bedoeld als studiemateriaal (bijvoorbeeld voor een student die een diploma in cosmetica of esthetiek wil behalen).Voor klanten die buiten de Belgische grenzen wonen, is het mogelijk dat een bestelling met bepaalde merken artikelen aan een beperking onderworpen is, na handmatige tussenkomst van Scarlett The Beauty Centre.Ondanks dat de webwinkel met de grootst mogelijke precisie is samengesteld, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet wordt bijgewerkt.Als er specifieke vragen blijven over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice (zie artikel 12: Scarlett The Customer Service) Schoonheidscentrum).Scarlett The Beauty Centre is wat betreft de nauwkeurigheid, actualisering en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Scarlett The Beauty Center is niet verantwoordelijk voor materiaa-, typografische of drukfouten.Het online winkelaanbod is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken door Scarlett The Beauty Centre.Het is legitiem voor Scarlett The Beauty Center om bestellingen mogelijk te weigeren, levertijden aan te passen, buitensporig grote leveringen te verdelen of zelfs andere voorwaarden te koppelen aan de levering zelf, en dit alles zonder opgaaf van redenen.Scarlett The Beauty Center is niet verantwoordelijk voor enige schade die direct of indirect zou ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de verkochte producten.

Artikel 4: Online winkelen

Klanten kunnen items kopen in de Scarlett The Beauty Center-winkel die online voor hen beschikbaar zijn gesteld.De aankoop is afgerond wanneer de klant een bevestigingsmail van Scarlett The Beauty Center ontvangt. Bestellingen worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, op de vooraf overeengekomen leverdatum. Deze datum zal telefonisch of per e-mail zijn vastgesteld na bevestiging van de bestelling.De klant kan kiezen uit de volgende betaalmethoden:

- creditcard (Visa, Master Card) via HiPay

- betalingssysteem- debet kaart (Bancontact, Maestro) via HiPay

- betalingssysteem- bankoverschrijving.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Scarlett The Beauty Center behoudt het exclusieve eigendomsrecht van de geleverde artikelen tot volledige en effectieve betaling door de klant.De eigendom en het risico van verlies of beschadiging gaan echter over op de klant vanaf het moment van levering of afhaling. De klant gaat ermee akkoord om, indien nodig, derden op de hoogte te stellen van dit eigendomsvoorbehoud van Scarlett The Beauty Centre, bijvoorbeeld aan iedereen die komt om deze producten te claimen en in bezit te nemen van deze producten die nog niet volledig zijn betaald.

Artikel 6: Sancties bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Scarlett The Beauty Centre beschikt, wordt de klant ingeval van wanbetaling of te late betaling boetes opgelegd tegen het rentetarief dat door de Europese Centrale Bank wordt toegepast op het onbetaalde bedrag vanaf de datum van niet-uitvoering en zonder voorafgaande waarschuwing. Bovendien is de klant automatisch aansprakelijk voor een forfaitair bedrag van 10% over het betrokken bedrag, met een minimumbedrag van 40 euro exclusief btw per factuur.Onverminderd het voorgaande behoudt Scarlett The Beauty Centre zich het recht voor om goederen die niet (volledig) betaald zijn terug te nemen.De verkoper, Scarlett The Beauty Centre, heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder juridische tussenkomst, het bestaande contract dat aan de koper in rekening wordt gebracht als gedeeltelijk of volledig te beëindigen, of om de uitvoering gedeeltelijk of volledig op te schorten. Zonder verlies van het recht op vergoeding van de geleden schade. Het accepteren van bankcheques, wissels of andere termijnbetalingen houdt geen schuldvernieuwing in en onze algemene voorwaarden blijven van toepassing. De deelbetalingen dienen eerst ter vergoeding van vertragingsrente en schadevergoeding en pas daarna op de hoofdsom van de facturen.

Artikel 7: Klachten

Leveringen worden niet gedaan door Scarlett The Beauty Center zelf, maar door een transportbedrijf. De verpakking, en dus ook de inhoud, kan tijdens transport toch beschadigd raken. Daarom raden wij u aan om zo goed mogelijk te controleren om eventuele schade aan de buitenkant (scheuren, stoten, enz.) Van de geleverde pakketten op te merken.Wanneer u de aflever bon van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u niet alleen het aantal ontvangen pakketten, maar ook dat u geen schade aan de buitenkant van de verpakking heeft opgemerkt. In geval van twijfel over de staat van de verpakking, is het noodzakelijk dat u op de leveringsbron alle schade die de verpakking heeft aangetast zo duidelijk mogelijk beschrijft.Let op: zodra het afleveringsbewijs is ondertekend, zijn claims tegen de vervoerder wegens schade aan de artikelen, die normaal gesproken moesten worden beschermd en afgedekt door de verpakking, niet meer ontvankelijk. Dit is de reden waarom u ze onmiddellijk bij levering moet melden op het afleveringsbewijs van het transportbedrijf dat voor hen verantwoordelijk is, en ze zo snel mogelijk per e-mail aan Scarlett The Beauty Centre moet communiceren. De factuur van de geleverde artikelen gaat altijd mee met de betreffende goederen zodat u direct na ontvangst de berekening en de aanwezigheid van alle artikelen kunt controleren. Laat ze nooit in de steek. Klachten met betrekking tot levering, beschadigde goederen, verborgen gebreken of niet-conforme diensten zijn alleen ontvankelijk als ze schriftelijk en gemotiveerd zijn door middel van een met redenen omklede brief en binnen 48 uur aangetekend worden verzonden naar Scarlett The Beauty Centre.Uren, op straffe van afscherming. Een e-mail aan onze klantenservice (zie artikel 12: Scarlett The Beauty Center-klantenservice) wordt in deze context ook geaccepteerd.Bij gebreke van een geschil binnen de termijn, worden de facturen als aanvaard beschouwd. De geleverde zaken die het onderwerp zijn van een klacht, moeten door de koper, net als tijdens het lossen, intact worden gehouden totdat de verkoper de gegrondheid van de claim heeft kunnen onderzoeken. Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Scarlett The Beauty Centre. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde artikelen op te schorten.De retourzending na levering houdt in dat het product dient te worden geretourneerd in de originele verpakking en vergezeld van een kopie van de bijbehorende factuur met de reden van retour.

Artikel 8: Garantie

a) Wettelijke garantie (alleen voor consumenten zoals cosmetische of esthetische studenten):Op basis van de wet van 1 september 2004 over de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen hebben consumenten wettelijke rechten. Elk item is onderhevig aan wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (of levering aan) de eerste eigenaar. Geen enkele commerciële garantie maakt inbreuk op deze rechten.

b) In het algemeenOm een ​​beroep op de garantie te kunnen doen, moet de klant zijn factuur als aankoopbewijs kunnen overleggen.Om de garantieperiode vast te stellen, kijken wij schriftelijk en aangetekend naar de factuurdatum en de datum van de eerste melding van het gebrek. In dit verband wordt ook een e-mail naar onze klantenservice (zie artikel 12: Scarlett The Beauty Center-klantenservice) geaccepteerd, maar deze moet onmiddellijk worden gevolgd door een aangetekende brief.De garantie (commercieel en/of wettelijk) is nooit van toepassing op defecten die het gevolg zijn van ongevallen, nalatigheid, vallen, abnormaal of oneigenlijk gebruik, onjuist uitpakken (bijv. Klap), natuurlijke slijtage, gebruik in tegenstelling tot de doeleinden waarvoor het product is ontworpen, niet-naleving van instructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, ruw gebruik en slecht onderhoud.Het is ook niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of op reserveonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals elektroden, draden, kabels, borstels, buizen, enz. De garantie vervalt als deze materialen niet zijn gekocht bij Scarlett The Beauty Centre. De garantie is ook niet overdraagbaar.Onder de garantie is het maximum dat via Scarlett The Beauty Center kan worden hersteld, reparatie of vervanging, met uitzondering van alle gevolgschade en/of indirecte schade. (Zie artikel 20: Vrijwaring).Retourkosten zijn alleen voor rekening van Scarlett The Beauty Centre als de garantie van toepassing is.

Artikel 9: Verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op individuele klanten (zijnde studenten in de cosmetische of esthetische sector) die producten als klant kopen : de klant heeft het recht om Scarlett The Beauty Centre per aangetekende post te informeren . En schriftelijk, dat hij afstand doet van de aankoop, zonder dat hij een boete hoeft te betalen of zijn reden moet aangeven binnen 14 dagen na de dag na de dag van levering.Alleen artikelen die in hun originele verpakking zitten, zonder beschadigd te zijn, met al hun accessoires, gebruiksaanwijzing en factuur, kunnen worden teruggenomen.Het is de verantwoordelijkheid van de klant om goed te verpakken, in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn voor transport.In geen geval wordt teruggenomen:

- gebruikte, vervuilde, beschadigde of incomplete items

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel) al is geopend

- op maat gemaakte artikelen op verzoek van de klant

- artikelen die naar hun aard niet kunnen worden geretourneerd.

Artikel 10: Privacy

Scarlett The Beauty Center verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het contract dat u afsluit bij het plaatsen van uw bestelling en om u zonder verdere verbintenis informatie over Scarlett The Beauty Center te sturen.Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven, uitlenen of verkopen aan derden.U kunt op elk moment fouten raadplegen, corrigeren, uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen die we bewaren in onze klantenlijst van Scarlett The Beauty Center en u kunt ook weigeren dat Scarlett The Beauty Center uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden. U hoeft alleen een schriftelijk verzoek te sturen naar info@scarlettbeauty.be of te sturen naar het onderstaande adres: Scarlett The Beauty Centre, rue du Commerce 4 bus 10 te 1420 Eigenbrakel (België).Op de website is de klant zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en het gebruik van zijn wachtwoord. Het wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, wat betekent dat Scarlett The Beauty Center geen toegang heeft tot uw wachtwoord.Scarlett The Beauty Centre respecteert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Via uw gebruikersprofiel heeft u toegang tot alle gegevens diebeschikbaar zijn over uw persoon en die u kunt raadplegen op www.scarlettthebeautycentre.be. Het staat u altijd vrij om een ​​aanpassing of verwijdering aan te vragen door contact op te nemen met de klantenservice (zie artikel 12: Klantenservice van Scarlett The Beauty Centre) van Scarlett The Beauty Centre.Scarlett The Beauty Center maakt gebruik van cookies. Deze cookies bestaan ​​uit standaard internettechnologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op het systeem van de gebruiker vast te leggen en te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren. Het kan alleen de machine identificeren. Elke internetgebruiker kan zijn computer zo instellen dat het cookieproces niet wordt geaccepteerd. Als uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen krijgt tijdens uw bestelprocedure op internet. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen opnemen en in het systeem kunnen plaatsen.Scarlett The Beauty Center registreert en houdt statistieken bij van bezoekers online (anoniem) om een ​​idee te krijgen welke pagina's van de site het meest worden geraadpleegd. Als u vragen heeft over ons privacy beleid, aarzel dan niet om onze klantenservice te vragen (zie artikel 12: Scarlett The Beauty Centre klantenservice).

Artikel 11: Schending van geldigheid - afstand doen van afstand

In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.Het feit dat Scarlett The Beauty Centre een van haar rechten uiteengezet in deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van genoemde bepaling en heeft geen invloed op de geldigheid van deze rechten.

Artikel 12: Scarlett The Beauty Center klantenservice

Tijdens openingstijden en openingstijden is de klantenservice van Scarlett The Beauty Centre bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 2503 35 50, via e-mail info@scarlettbeautyu.be of per post op volgend adres: Scarlett The Beauty Centre, Rue du Commerce 4 bus 10 te 1420 Eigenbrakel (België).De afhandeling van eventuele retourzendingen van defecte apparatuur moet onderworpen zijn aan de voorafgaande toestemming van onze klantenservice. Al het materiaal dat zonder deze overeenkomst wordt geretourneerd, wordt aan de koper ter beschikking gesteld en geeft geen aanleiding tot het opmaken van een creditnota.

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, evenals doorde algemene verkoopvoorwaarden van Scarlett The Beauty Centre. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden.Scarlett The Beauty Centre heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke aankoop gedaan na een wijziging van de Voorwaarden houdt in dat de klant deze nieuwe Voorwaarden accepteert.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-upbestanden als bewijs kunnen worden ingeroepen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht beheerst deze voorwaarden, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht over toepasselijk recht, en met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag met betrekking tot roerende zaken.Elk mogelijk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel (België).

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Elke werkdag en elke dag kan elke bestelling worden afgehaald in de Scarlett The Beauty Center-winkel. Het volstaat dat de klant onze klantenservice informeert (zie artikel 12: Scarlett The Beauty Centre klantenservice).Bestellingen onder de 2500,00 euro excl. BTW die in België geleverd moeten worden, worden automatisch belast met een bijkomende kost van minimum 8,50 euro excl. BTW voor verzendkosten.Bestellingen die meer dan 2500,00 euro excl. BTW bedragen en waarvan het totale gewicht niet meer dan 30 kg bedraagt, worden Franco geleverd in België.De verzendkosten die inherent zijn aan een bestelling met een totaalgewicht van meer dan 30 kg, of die buiten België moeten worden verzonden, zijn variabel en afhankelijk van het gewicht en het volume van de bestelling. In een dergelijk geval neemt Scarlett The Beauty Centre individueel telefonisch of per e-mail contact op met de klant om de kosten van de verzendkosten door te geven en om bevestiging van hun bestelling te vragen.In België worden de goederen altijd verzonden door een door Scarlett The Beauty Centre aangewezen vervoerder, onder de hierboven vermelde voorwaarden. Het risico van transport valt tot het moment van levering onder de verantwoordelijkheid van Scarlett The Beauty Centre. De afhandeling van klachten (artikel 7: klachten) blijft echter van toepassing.Voor leveringen buiten België staat het de klant vrij om de hierboven uiteengezette bepaling over te nemen of een vervoerder naar keuze te mandateren. In dit geval is het de klant die vervolgens de verantwoordelijkheid voor het transport en de daaraan inherente risico's op zich neemt.

De levertijd bedraagt ​​5 dagen, afhankelijk van de voorraad.

Artikel 17: Datum

Al onze producten staan ​​open voor verkoop onder voorbehoud van beschikbaarheid en we garanderen geenverzending op een vaste datum, elke vermelde datum zal alleen als leidende informatie aan u worden meegedeeld en geeft geen recht op compensatie of beëindiging. Als overschreden.Scarlett The Beauty Center kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een deellevering wegens een voorraadtekort, tot het definitief verwijderen van een product. Overschrijding van levertijden kan niet leiden tot enige schade of annulering van de bestelling.

Artikel 18: Beëindiging van een overeenkomst

In het geval van een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, is deze laatste een forfaitair bedrag van 30% verschuldigd aan Scarlett The Beauty Centre, behoudens het recht van Scarlett The Beauty Centre om hogere schadevergoeding te vorderen, als dit de grotere schade aantoont.Scarlett The Beauty Centre behoudt het exclusieve eigendom van de geleverde goederen tot volledige en effectieve betaling door de klant (artikel 5: eigendomsvoorbehoud).

Artikel 19: Vrijwaring

Partijen zijn het erover eens dat Scarlett The Beauty Centre maximaal kan worden gerepareerd of vervangen van beschadigde goederen, met uitzondering van alle schade die het gevolg is van en/of onrechtstreeks tot oneigenlijk gebruik van de goederen tijdens de periode van garantie.

Artikel 20: Niet-nakoming

In het geval van een verandering in de situatie van de koper zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, faillissement, juridische overeenkomst, vereffening, fusie of splitsing, gedeeltelijke of volledige verbeurdverklaring van zijn vermogen of als de koper een of meer van zijn verplichtingen niet meer nakomt, Scarlett Het beautycentrum behoudt zich het recht voor om een ​​verkoopcontract, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, op te zeggen alleen omdat een van de bovenstaande gebeurtenissen zich heeft voorgedaan, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder juridische tussenkomst, en zonder vermindering van zijn recht op schadevergoeding.In het geval dat Scarlett The Beauty Centre besluit gebruik te maken van voornoemd recht, wordt het verkoopcontract automatisch beëindigd op de datum van verzending van een aangetekende brief, geadresseerd door Scarlett The Beauty Centre aan de koper, en die hem in kennis te stellen van de hervatting van geleverde maar onbetaalde goederen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als gevolg van de geleden schade.

Artikel 21: Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien meerdere personen en/of rechtspersonen gelijktijdig optreden als opdrachtgever en/of koper, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Als een factuur, op verzoek van de persoon die de bestelling plaatst, aan een derde partij wordt toegewezen, blijft de eerste hoofdelijk aansprakelijk met die derde partij, voor het nakomen van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract.